ch.erawan hot-line :
>> 063-445-3444
menu
รีวิว

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันจันทร์, กันยายน 6th, 2021 By manop paensomboon

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 1 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ )
ลูกค้าเดิม
ลูกค้าใหม่
ร.อ.ธนศักดิ์ มูลสมบัติ คุณวราภรณ์ ยิ่งมีอยู่

 

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 50 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ )
ลูกค้าเดิม
ลูกค้าใหม่
คุณรัชนี เล็บครุฑ คุณศิริพรรณ ช่อแซม
คุณอัมรินทร์ โกสีย์ คุณถิระพงศ์ ประยงค์หอม
คุณสมเกียรติ พิทักษ์ คุณสรปภา พรมลี
คุณสีหเดช ชุดาณัฎฐ์ คุณสีหเดช ชุดาณัฎฐ์
คุณวีรญา จุมพลักษณ์ คุณวีรญา จุมพลักษณ์
คุณกิตติยา พรหมเดช คุณสนธยา อุนาสิทธิ์
คุณสุภาภรณ์ วันชัย คุณพุทธิพงศ์ คำถนอม
คุณณัฐพล นาคทอง คุณอนุชา ประสานภักดิ์
คุณธรรมนูญ เจริญพิทยารักษ์ คุณนิสากร พงศ์ธิติปัญญากร
คุณสาวิตรี ฟักพูล คุณวิลาวรรณ์ พรหมเขียว
คุณเสริมศิริ ชัยชาญพันธ์ คุณทัศนีย์ สุวรรณจิระ
คุณนฤมล นิ่มอนัน คุณวาสนา แก้วพาพัง
คุณพงษ์ศักดิ์ โมรัษเฐียร คุณนิคม อ่ำวงษ์
คุณอรทัย ภู่รุ่งเจริญ คุณวิยะดา สุรัตนมาลย์
คุณศุภรักษ์ หวันมะรัต์ คุณธีระวัฒน์ หัสรังษี
คุณภูริชชาญา ป้อมกลาง คุณอารม จันทร์ฉาย
คุณวชิราภรณ์ ทับทิมทอง คุณชำนิ ทวีชัย
คุณปกรณ์ สิงหนาทนิติรักษ์ คุณพัชรนันท์ สุ่มทอง
คุณพิชฌญา บุตรตะกุล คุณสมหวัง พลโคกก่อง
คุณทัศนา เปลื้องทุกข์ คุณวัชระ แก่นเกตุ
คุณธนา ล่าเฟือย คุณธนา ล่าเฟือย
คุณเพ็ญนภา ทรวงโพธิ์ คุณนิภาพร กังสันเทียะ
คุณณัฐกานต์ วงศาศิริพัฒน์ คุณชำนาญ ผลเจริญ
คุณสมชาย อนันตคุณวงศ์ คุณสาคร สังมีแสง
คุณวรรณิภา แสงมณี คุณบุญญะพงษ์ แก้ววิจิตร
คุณเสาวณะ ชื่นสมบุญ คุณพัชรินทร์ วนิชไพจิตร์
คุณอนุวัฒน์ แสงรัตน์ คุณวินัย มาตขาว
คุณวนิดา บุญช่วย คุณธารวิมล สุวรรณอัมพร
คุณรัตนาภรณ์ แจ้งเศรษฐ์ คุณรัตติยา มะโนนึก
คุณสุฑาทิพย์ ช่างสาร คุณวรรณภา เทียมทัด
คุณอันธิตา ธุลี คุณตะวัน บุตรศรี
คุณชไมพร รัชตานนท์ คุณสุรกิจ หาญแอม
คุณสุนทร ตามสีรัมย์ คุณสุริยัน สุริหะ
คุณตระกูล มิ่งสินธ์ คุณอัศวิน มิ่งสินธ์
คุณพิทักษ์ กิมภา คุณเทพฤทธิ์ คำเลิศ
คุณวิโรจน์ ในพรม คุณลักขณา มีแทน
คุณจักริน แก้วฉายอรุณ คุณกรปภัช เอี่ยมเจริญ
คุณอดิศักดิ์ มามะ คุณสุรางคนา โดนสุข
คุณณรงค์ศักดิ์ หาสุข คุณนที ศรีสว่าง
คุณเอกสิทธิ์ นนทะนำ คุณพานทอง หล้ากัน
คุณมนต์ชัย ทองทัศน์ คุณเทพนรินทร์ ทองทัศน์
คุณพรรณี กลิ่นขำ คุณสว่าง สุดาจันทร์
คุณมูฮำหมัดนูรุดดีน อัศชิคดิกย์ คุณอามัล หะยีสาและ
คุณปฎิภาณ รัตนกาญจน์ คุณนนทชา โชติชัยวรกุล
คุณคำพอง มุมทอง คุณทัศนีย์ เหง้าคำ
คุณนายชัชชัย นาคสมพรรณ์ คุณกมลชัย ประมวลสุข
คุณโสรยา นุ่นทองอยู่ คุณโซเฟียร์ บือราเฮง
คุณจินตณา คำลิขิต คุณเฉลิม ชลพล
คุณเลอศักดิ์ ไชยศรี คุณพัชญ์วัญญ์ จารุกิตติยุทธ
คุณนาริน แซ่อุ่ย คุณภาขวัญ ธาราฉัตร

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี โดยส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลมาที่ คุณจิระนันท์ จิระวีระนันท์ เบอร์ติดต่อ 095-008-9005 เวลาทำการปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 9:00 – 17:00 น. ตัวแทนผู้ดำเนินการของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นผู้โชคดีภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัท ประกาศผล บริษัท จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, ขัดต่อข้อกำหนดของกิจกรรม, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

6. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

about the author

manop paensomboon

โทรเลย