fbpx
ch.erawan hot-line :
>> 034-305-500 หรือ 02-482-2000
menu
ข่าวสาร

ข้อมูลพักชำระหนี้ธนาคาร ช่วงCOVID-19

วันศุกร์, มีนาคม 27th, 2020 By Wiganya Janwaowam

สรุปมาตรการช่วยประชาชนทั่วไปที่เป็นลูกหนี้กับแบงก์ต่าง ๆ ใครมีหนี้สิน แล้วกำลังลำบากเพราะ COVID-19 อยากยืดเวลาชำระสินเชื่อรถยนต์  สามารถยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้ได้แล้วตอนนี้

ธนาคารทิสโก้ TISCO

สินเชื่อรถยนต์

 • พักชำระเงินต้น ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย 6 เดือน
 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามแต่ละประเภทของสินเชื่อ
 • ลดค่าธรรมเนียมบางส่วน ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระหนี้ของแต่ละบุคคล

ใครสมัครได้บ้าง ?

 • ลูกค้าที่มีสินเชื่อกับธนาคารทิสโก้ 
 • เฉพาะอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม ไกด์ เชฟร้านอาหาร หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้
 • มีอาชีพทั่วไป แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น รายได้ลดลง รายจ่ายมากขึ้น ฯลฯ

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

เอกสารที่ต้องใช้

  สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ขอให้ผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้/ผู้กู้ร่วม/ผู้ค้ำประกัน นำเอกสารไปยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างละ 2 ชุด ดังนี้ 

          กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 • เอกสารรับรองจากทางราชการ (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน / สัญญาว่าจ้าง / ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

          กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-080-6000 หรือ 02-633-6000 กด 1 หรือ เว็บไซต์ธนาคารทิสโก้ หรือ เฟซบุ๊ก TISCO

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE

 • สินเชื่อรถยนต์ใหม่, รถใช้แล้ว, รถแลกเงิน สำหรับลูกค้าปัจจุบัน พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระค่างวดไม่เกิน 96 งวด เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้
 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน

ใครสมัครได้บ้าง ?

 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง
 • สำหรับลูกค้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ไวรัสโคโรนา), ภัยแล้ง, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ
 • กรณีมีผู้ค้ำประกันต้องให้ผู้ค้ำประกันลงนามในบันทึกสัญญาต่อท้ายทุกราย และต้องเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม
 • การขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ไม่รวมสินเชื่อเล่มแลกเงิน
 • กรณีขอขยายระยะเวลา ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ (Hire Purchase Reschedule)
 • ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด

  หากสมัครสินเชื่อธนชาต DRIVE รถแลกเงิน หรือรถแลกเงิน Top Up วันนี้
 • ชำระงวดแรกได้ไม่เกิน 60 วันจากวันทำสัญญา เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ขั้นตอนสมัครร่วมมาตรการ

 1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ที่นี่
 2. เตรียมเอกสาร คือ สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน (ทุกรายถ้ามี) เอกสารยืนยันรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, statement ย้อนหลัง 3 เดือน และภาพถ่ายรถยนต์ 4 ภาพ (ภาพด้านหน้ารถ เห็นทะเบียนรถชัดเจน, ภาพด้านหลังรถ เห็นทะเบียนรถชัดเจน, ภาพด้านข้าง ซ้ายของตัวรถ และภาพด้านข้าง ขวาของตัวรถ)
 3. รอรับ SMS ยืนยันคำขอ เพื่อติดต่อกลับธนาคารตามเบอร์ติดต่อในข้อความ SMS เพื่อนัดหมายลงนามสัญญา
 4. นัดหมายผู้ค้ำและเข้าพบเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่นัดหมายเพื่อลงนามสัญญา
 5. สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2563
 6. ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1770  หรือ เว็บไซต์ธนาคารธนชาต หรือ เฟซบุ๊ก Thanachart Bank

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

ใครสมัครได้บ้าง ?  

    ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร ไกด์ พนักงานสายการบิน หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานในช่วงนี้

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

  สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงได้ที่แฟนเพจกรุงศรี ออโต้ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 1572 กด *6

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1572  หรือ เว็บไซต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ เฟซบุ๊ก Krungsri Simple

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารฯ (วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท) และไม่มีหนี้คงค้าง ที่ประสงค์จะขอเลื่อนชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯ
 • พักชำระค่างวด สูงสุด 6 เดือน (พิจารณาเป็นรายกรณี) โดยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ จะไม่ต้องชำระค่างวด เมื่อสิ้นสุดการพักชำระ จะต้องชำระค่างวดตามปกติ โดยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ

ใครสมัครได้บ้าง ?

 • ลูกค้าที่มีสินเชื่อกับ SCB ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน SME รถยนต์ บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด ไม่จำกัดอาชีพ
 • ลูกค้าที่ค้างชำระสินเชื่อชนิดใดก็ตาม สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันที

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

 • ติดต่อ Call Center 02-777-7777 หรือยื่นคำขอที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ หรือ inbox facebook SCB Thailand 
 • แจ้งข้อมูลรายละเอียดสินเชื่อที่มีอยู่ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ เพื่อสอบถามและส่งเรื่องพิจารณาคุณสมบัติต่อไป
 • เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
 • หากดำเนินการเสร็จสิ้นจะมี SMS แจ้งผลให้ทราบ
 • ติดต่อเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ 1 ครั้ง แต่หากกรณีที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • ธนาคารอาจขยายเวลามาตรการเพิ่มมากขึ้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการทบทวนเป็นระยะ หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นอาจพิจารณาขยายระยะเวลาความช่วยเหลือออกไป
 • ถ้าไม่ตกงาน แต่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอพิจารณาเข้าโครงการได้ ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่ได้รับและปัจจัยแวดล้อมที่ลูกค้าอาจต้องแสดงให้ธนาคารทราบ

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

   ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-777-7777  หรือ เว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ เฟซบุ๊ก scb.thailand

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์-ลีสซิ่งไอซีบี (ไทย)

 • ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท สามารถเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน
 • สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อเกิน 250,000 บาท มาตรการช่วยเหลือจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
 • คาดว่าจะประกาศมาตรการการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ได้ภายใน 31 มีนาคมนี้ โดยลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ 
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2876 7200 กด 1 และ 0 2626 810
  • icbcthaileasing.com (กรอกข้อมูลตรงหน้าติดต่อเรา)
  • LINE ตาม QR code ด้านล่างนี้ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่สัญญาหรือทะเบียนรถ และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-629-5588  หรือ เว็บไซต์ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) หรือ เฟซบุ๊ก ICBC Thai Commercial Bank

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 60% ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 7 เดือน โดยรวมสัญญาล่าสุดต้องไม่เกิน 7 ปี

ใครสมัครได้บ้าง ? 

 • เป็นลูกหนี้ธนาคารกสิกรไทยอยู่ก่อนแล้ว
 • ต้องประกอบธุรกิจหรืออยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น
       – ไกด์ ธุรกิจทัวร์/นำเที่ยว
       – โรงแรม
       – ร้านอาหาร
       – ธุรกิจจองตั๋วที่พัก ตั๋วโดยสาร
       – การขนส่งผู้โดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เช่น ธุรกิจรถเช่า
       – ร้านขายของที่ระลึก อัญมณีและเครื่องประดับ
       – สปา นวดแผนไทย
       – แอร์โฮสเตส สจวร์ด 

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ 

 • ติดต่อ Call Center บันทึกเรื่องแล้วส่งให้ทางธนาคารพิจารณา
 • เตรียมเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หรือยื่นคำขอonline ได้ที่ ลงทะเบียนออนไลน์

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-888-8888 หรือ เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย หรือ เฟซบุ๊ก KBank Live

 หมายเหตุ : ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการด้านสินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยไม่มีประวัติค้างหนี้ มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (ตามตารางด้านบน)

          ดังนั้น มาตรการความช่วยเหลือของธนาคารต่าง ๆ ตามข้อมูลด้านล่างนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากธนาคารอีกครั้ง

about the author

Wiganya Janwaowam

Call Now Buttonโทรเลย